הודעה בדבר מדיניות ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981:

ביטול עסקה של רכישת כרטיסים לאירועים תעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ - 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.

על אף האמור לעיל, ביטול עסקה של רכישת כרטיסים למופע /הצגה , תתאפשר עד 4 ימים עסקים לפני מועד האירוע.
ביטול עסקה של השתתפות מחנה לנוער תתאפשר עד 5 ימי עסקים לפני מועד האירוע. 
לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
המרכז הקהילתי יהיה רשאי לנכות 5% ממחיר העסקה כ"דמי ביטול". לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי המועצה המרכז הקהילתי לגבי הניכוי האמור.