חיפוש באתר

תקנון בחירות רמת ישי - 2018 - לאחר אישור האסיפה

הליך בחירות של נציגי ציבור
להנהלת מרכז קהילתי נאות ישי

1. מטרה:
הליך בחירות זה נועד להסדיר את בחירת נציגי הציבור להנהלת המרכז הקהילתי רמת ישי (ע"ר "נאות ישי"), אשר יתקיימו בסמוך לאחר הבחירות לרשות המקומית, בתאריך שיקבע על ידי הנהלת המרכז הקהילתי בטווח של עד 120 יום לאחר אותן הבחירות.

2. שוויון בין המינים:
כל דבר בתקנון זה המופיע בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע

3. הגדרות:
3.1 "הרשות" – מועצה מקומית רמת ישי.
3.2 "החברה למתנ"סים" – החברה למתנ"סים, מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ. מקום מושבה במודיעין, והפועלת לעידודם וקידומים של מרכזים קהילתיים בישראל.
3.3 "ראש הרשות" – ראש המועצה המקומית רמת ישי או מי שיקבע על ידו.
3.4 "המתנ"ס" – מרכז קהילתי נאות ישי.
3.5 "בוחר": תושב ישראל לפי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים של מדינת ישראל, שמלאו לו 18 שנה לפחות ביום הבחירות ושכתובת מגוריו הרשומה בתעודת הזהות שלו הינה ברמת ישי והוא מתגורר ברמת ישי ביום הבחירות.
3.6 "ועדת הבחירות": ועדה שתפקידה לפקח ולנהל את הבחירות על פי תקנון זה. הרכבה מפורט בתקנון להלן, ומינויה יעשה ע"י הנהלת המתנ"ס.
3.7 "הנהלה": הנהלת המרכז הקהילתי רמת ישי שבתחומו נערכות בחירות המהווה את שלד המנהיגות הקהילתית.
3.8 "העסקת קרוב או בן משפחה": לא כולל העסקת ילדים ונוער בחופשות הלימודים.
3.9 "ועדת הקלפי": ועדה שתפקידה לנהל את הבחירות בקלפי ולספור את הקולות עם סגירת הקלפי. ועדת הבחירות ממנה את יו"ר ועדת הקלפי ושני חברים נוספים מקרב עובדי מועצה מקומית, נציג ציבור מטעם הנהלת המרכז הקהילתי, אשר לא מועמד לבחירות אלה, עובדי חברת המתנ"סים ואחרים, ובלבד שאין להם ניגוד עניינים בנושא הבחירות.
3.10 "חבר הנהלה": לעניין תקנון זה נציג רמת ישי שנבחר להנהלה על פי תקנון זה ונציג המועצה / ראש המועצה והחברה למתנ"סים שמונה להנהלה, על פי הקבוע בתקנון העמותה (או בתקנון הבחירה לנציגי ציבור שאור למובן זה על פי התקנון .(
3.11 "כתובת ועדת בחירות מקומית" - משרדי המרכז הקהילתי רמת ישי.
3.12 "מרכז ועדת הבחירות": מנהל המרכז הקהילתי
3.13 "קרוב משפחה" או "בן משפחה": בן/ בת זוג, הורה, ילד/ה, אח/ אחות, לרבות בן/ בת זוגם של אלה.
3.14 "תקנון המרכז הקהילתי": תקנון העמותה שבאמצעותו פועל המרכז הקהילתי ושתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

4. המוסדות הנבחרים:

הנהלת המרכז הקהילתי:

4.1 הרכב ההנהלה: בהנהלה יהיו 14 חברים לפי הפירוט הבא: 6 נציגי ציבור מקרב תושבי רמת ישי שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, 6 נציגים ממונים מטעמם של המועצה / ראש המועצה המקומית רמת ישי והכול בכפוף לחוק ולהנחיות משרד הפנים (2 עובדי מועצה, 2 חברי מליאת מועצה, 2 נציגי ציבור ממוני ראש הרשות), 2 נציגי החברה למתנ"סים.
שינוי החלטה זו נתון להחלטת האסיפה הכללית ובכפוף לתקנון.

4.2 פקיעת חברות: כמפורט ב"תקנון העמותה". 
4.3 החלפת חבר הנהלה:
החלפת חבר הנהלה מכהן מקרב הציבור תיעשה ע"י כניסת הבא אחריו במניין הקולות כדלקמן:

4.3.1 נציג שנבחר ברשימת המועמדים יוחלף על ידי מי שאינו חבר שקיבל את מירב הקולות אחריו. (להלן - "נבחר מחליף"). למען הסר ספק יובהר כי במקרה של החלפת נציגה שנבחרה ברשימת המועמדים- לרבות אם נתמנתה לתפקידה מכח ההסדרים שייקבעו כאמור בסעיף 5.4 להלן על כל תתי סעיפיו- היא תוחלף על ידי האישה הבאה בתור אחריה שברשימת המועמדים המאושרת שקיבלה את הקולות הרבים ביותר.

4.3.2 באין נבחר מחליף, או באין אישה נוספת במקרה של התפנות מקומה של אישה, תבחר האסיפה הכללית של העמותה נציג אחר שיכהן כחבר הנהלה, ובתנאי שעומד בתנאי הסף של המועמדים על פי תקנון זה. במקרה של התפנות מקומה של חברת הנהלה תבחר האסיפה הכללית באישה אשר עומדת בתנאי הסף של המועמדים בעלי הזכות להיבחר על פי תקנון זה.

4.3.3 תחילת כהונתו של חבר הנהלה כאמור בסעיפים 4.51 או 4.5.2 תהיה מיד עם קבלת כתב מינוי מיו"ר ההנהלה, בסמוך לאחר סיום כהונתו של המוחלף או בחירתו או מנוי של המחליף, לפי העניין.

5. שיטת הבחירות:
5.1.1 נציגי הצבור יבחרו בבחירות אישיות מקומיות ישירות שוות וחשאיות, על ידי כלל ציבור הרשאים לבחור מבין תושבי היישוב.
5.1.2 הבחירות תהיינה א- מפלגתיות לחלוטין
5.1.3 נציג הצבור יבחרו מבין רשימת מועמדים, על פי גליון ההצבעה כמפורט בתקנון זה
5.1.4 הבחירות יערכו אחת ל- 4 שנים.

5.2 במקרה של מחלוקת, המחלוקת תובא להכרעת היועץ המשפטי של המרכז הקהילתי.

5.3 פרסום המועמדים יעשה ברחבי רמת ישי על לוחות המודעות, בעיתונות המקומית ובעלון הבחירות שיחולק לציבור )יופק על ידי המרכז הקהילתי( וכן באמצעי תקשורת נוספים: דואר אלקטרוני ופייסבוק המרכז הקהילתי, על מנת לאפשר לכל מי שיש לו הסתייגות להעבירה בכתב לוועדת הבחירות. וועדת הבחירות תדון בהסתייגויות ותהיה רשאית להזמין את המסתייג להשמיע טיעוניו. החלטת וועדת הבחירות בהסתייגות תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

5.4 מועמד/ים שקיבל/ו את מירב הקולות ייבחר/ו להנהלה. הבא אחריו במניין הקולות ייחשב לנבחר מחליף וכנ"ל הבא אחריו ביחס לקודמו.

5.5 בהנהלת המרכז הקהילתי יהיה ייצוג הולם לנשים בהתאם לחוק שיווי זכויות האשה, התשי"א – 1951.
ועדת הבחירות המרכזית תהיה רשאית לקבוע שריון לנשים בהנהלת המרכז הקהילתי. החליטה ועדת הבחירות לקבוע שריון כאמור יחולו לפחות הכללים הבאים:

5.5.1 במידה ולא נבחרה אישה מבין המועמדים המאושרים, המועמדת ו/או הנציג שקיבלה את מרב הקולות, על פי החישוב המפורט בסעיף 5.4 ,תיבחר/ייבחר למקום החמישי והשישי, במקומו של המועמד שקיבל את מספר הקולות הנמוך ביותר.

5.6 כל בוחר זכאי להצביע בבחירות לחברי הנהלה והינו רשאי להצביע פעם אחת בלבד למינימום 3 אנשים ומקסימום 6.

5.7 בהתאם להמלצת ועדת הבחירות בדבר אי קיום תנאים מתאימים לעריכת בחירות למרכז הקהילתי, תקבע ועדת הבחירות הסדרים חלופיים לאמור בתקנון זה לבחירת הנהלת המרכז הקהילתי. במקרה זה הרכב ההנהלה הזמנית יהיה כקבוע בסעיף 4.2 לתקנון זה.

נציגי הציבור בהנהלה הזמנית ייקבעו מתוך רשימת מומלצים, מקרב בעלי הזכות להיבחר כהגדרתם בתקנון זה, שתוגש לוועדה המקצועית על ידי החברה למתנ"סים. תהליך הבחירות יתבצע באסיפה הכללית לאחר שיוצג בפני ועדת הבחירות ויקבל את אישורה.

ההנהלה הזמנית תכהן לפרק זמן שלא יעלה על שישים יום מיום מינויה ועד 120 יום לכל היותר, עד לבחירת הנהלה חדשה בבחירות שייערכו, לפי המוקדם. מונתה הנהלה זמנית כאמור, יהיו בידיה כל סמכויות הניהול של הנהלת המרכז הקהילתי.

אם וכאשר ההנהלה והאספה הכללית של המרכז הקהילתי לא יפעלו על פי ההסדרים החלופיים של ועדת הבחירות, המועצה המקומית רמת ישי והחברה למתנ"סים יפסיקו את תמיכתם ופעילותם באמצעות המרכז הקהילתי ויפעלו להקמתו של תאגיד משפטי אחר שיפעל ברמת ישי על פי הכללים המקובלים והמוסכמים ביניהם.

5.9 ההתמודדות תהיה אישית ולא תותר התמודדות במסגרת רשימות מטעם מפלגות ארציות ו/או סיעות מסיעות מועצת העיר.

6. הזכות להיבחר:
6.1 הזכות להיכלל ברשימת המועמדים ולהיבחר כנציג ציבור בהנהלה תהיה למי שנתקיימו בו כל אלה:

6.1.1 הינו תושב זכאי לבחור לפי סעיף 3.5 לעיל.

6.1.2 הוא בן 21 שנה ומעלה ביום הבחירות.

6.1.3 לא חויב בפסק דין סופי על עבירה שיש עמה קלון, בתוך 5 שנים שקדמו ליום הבחירות וסיים לרצות את עונשו בגין אותה עבירה .

6.1.4 איננו חבר ו/או עובד המועצה המקומית רמת ישי.
תושב שמתקיימים בו תנאי סעיף זה רשאי להגיש מועמדותו לרשימת המעומדים לבחירות ההנהלה.

7. סייגים להגשת מועמדות
אלה לא יהיו מועמדים ולא יהיו זכאים להיבחר כחברי הנהלה ואם נבחרו בחירתם תיפסל:

7.1.1 מי שמשרת את המרכז הקהילתי כעובד בשכר ו/או כקבלן הנותן שירותים עבור המרכז הקהילתי ו/או מוכר טובין למרכז הקהילתי, אלא אם כן תופסק ההתקשרות איתו לפחות 3 חודשים לפני מועד הבחירות כפי שנקבע.

7.1.2 מי שקרוב משפחתו כהגדרתו בסעיף 3.14 מועסק בשכר ו/או כנותן שרות עצמאי במרכז הקהילתי איננו רשאי להתמודד ולהיבחר אלא באישור היועץ המשפטי של החברה.

7.1.3 מועמד שקרובו או בן משפחתו (לא קרוב מדרגה ראשונה) כהגדרתו בסעיף 3.14 משרת את המרכז הקהילתי בשכר יוכל להגיש מועמדותו ואולם זאת בכפוף לכך שיפרסם ברבים בדרכים שתיקבענה על ידי ועדת הבחירות בעת הגשת מועמדותו על קירבה משפחתית כאמור וכן יצהיר בכתב שאם ייבחר לא יטפל ולא יעסוק בכל עניין הנוגע לקרובו.

7.2 מי שהוא חבר מליאת המועצה המקומית רמת ישי ו/או עובד המועצה, או משמש בתפקיד שיש בו ניגוד עניינים.

7.3 מועמדים אשר יש לגביהם חשש של ניגוד עניינים, יובאו לוועדת הבחירות לאישור .

7.4 א. אדם שעבר עבירת מין, הונאה, תרמית, עבירה על רישום כוזב במסמכי תאגיד

ב. אדם שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה מסוג פשע או בעבירה שלדעת היועץ המשפטי של המרכז הקהילתי יש עימה קלון. היועץ רשאי לאשר בכל זאת הגשת מועמדות בסייגים שייקבעו על ידו, פרט לעבירות המנויות בסעיף 7.5 א'.

8. .אופן הגשת המועמדות:

8.1 כל תושב הזכאי להגיש מועמדותו עפ"י תקנון זה, רשאי להגיש מועמדותו לועדת הבחירות.

8.2 המועמדות תוגש לועדת הבחירות לא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד הבחירות.

8.3 סירבה ועדת הבחירות המקומית לאשר מועמדותו של תושב שביקש להיות מועמד במסגרת הבחירות לפי תקנון זה, תודיע לו על כך מיד על פי הכתובת שמסר לועדה או בטלפון. התושב רשאי לערור בכתב על החלטה זו בפני ועדת הבחירות תוך 3 ימי עבודה ממועד קבלת הסירוב.

8.4 מגיש המועמדות חייב לוודא בעצמו בכל מקרה אישור קבלת מועמדותו ולא תישמע כל טענה מפיו לעניין זה.

8.5 מועמדים ידרשו להשתתף בכנס הכנה למועמדים שיערך ביוזמת וועדת הבחירות והמרכז הקהילתי בליווי החברה למתנ"סים.

9. ועדת הבחירות המקומית

9.1 בחירת הועדה: כתבי מינוי יצאו בחתימת יו"ר האסיפה.

9.2 הרכב ועדת הבחירות יהיה כדלקמן:

א. יושב ראש הוועדה – עדיפות למשפטן שאינו עובד המועצה ו/או מועסק על ידה או החברה למתנ"סים. 

ב. נציג המועצה המקומית רמת ישי, שימונה על ידי ראש הרשות, ושישמש כמ"מ היו"ר בהעדרו עפ"י הוראות התקנון.

ג. נציג מחוז חיפה והעמקים בחברה למתנ"סים.

ד. מנהל המרכז הקהילתי.

ה. חבר וועדת ביקורת.

9.3 מרכז הועדה יהיה מנהל המרכז הקהילתי. בסמכות יו"ר ועדת הבחירות ובאישור הוועדה למנות פקיד בחירות אחר, במידה והוא סבור שמנהל המרכז אינו יכול למלא את התפקיד .

9.4 חבר ועדת הבחירות מנוע מלהציג מועמדותו בבחירות.

9.5 ישיבתה הראשונה של ועדת הבחירות תתקיים לא יאוחר מ- 90 יום לפני יום הבחירות.

9.6 יו"ר הועדה מוסמך לכנס את ישיבותיה ולקבוע את סדר היום שלהן.

9.7 סמכויות הועדה ותפקידיה:

9.7.1 הועדה מוסמכת להכריע בכל עניין הקשור לבחירות על פי תקנון זה וגם כל עניין שלא הוסדר בתקנון זה. במידת האפשר תכריע הוועדה בעניין כאמור תוך התאמה עם עקרונות דיני הבחירות לרשויות המקומיות בישראל. 

9.7.2 הוועדה רשאית לתת הוראות במידה שאינן מפורטות בתקנון זה, בכל הנוגע לנושאים אלה:

א. הכנת הבחירות, ניהולן ופרסום תוצאותיהן.

ב. שמירה על טוהר הבחירות.

ג. סדרי הבחירות. כולל קיום בחירות אלקטרוניות.

ד. הגשת עררים ובקשות לבדיקת מהלך הבחירות.

ה. סדר ההצבעה.

ו. לוח הזמנים של מערכת הבחירות.

ז. תעמולת הבחירות.

ח. מיקום קלפיות, כולל ניידות.

9.7.3 התקציב ותוכנית העבודה של הבחירות שהוכנה ע"י מנהלת המרכז הקהילתי יובא לאישור ועדת הבחירות.

9.7.4 הועדה תדאג לפרסום תקנון זה לא יאוחר מ- 60 יום לפני יום הבחירות

9.7.5 הועדה מוסמכת לדון ולהחליט בכל עניין, בתנאי שלפחות 3 מחבריה ובהם יו"ר הועדה או ממלא מקומו ישתתפו בישיבה. החלטות הועדה תתקבלנה ברוב רגיל. בהעדר הכרעה יכריע היו"ר.

9.7.6 הועדה תקבע את הימים והמועדים הבאים כמפורט בנספח א' לתקנון זה (בהתחשב בלוחות הזמנים הקבועים בתקנון זה):

א. מועד יום הבחירות – לא יאוחר מ 60 יום לאחר קיום הבחירות לרשות המקומית.

ב. מועד להגשת מועמדות – לא יאוחר מ 45 יום לפני מועד הבחירות לנציגי הציבור.

ג. מועדי הגשת עררים לועדת הבחירות – לא יאוחר מ 20 יום לפני מועד הבחירות.

ד. מועד פרסום רשימת מועמדים – לא יאוחר מ 30 יום לפני מועד הבחירות לנציגי הציבור.

ה. מועד פרסום נהלי הצבעה. לא יאוחר מ 45 יום לפני מועד הבחירות לנציגי הציבור.

ו. מועד פרסום תוצאות בחירות. לא יאוחר מ 24 שעות ממועד סגירת הקלפיות לבחירות.

9.7.7 הועדה תאשר את רשימת המועמדים הסופית לאחר הכרעה בעררים, אם יוגשו, ותפרסם רשימה זו לא יאוחר מ- 30 יום לפני יום הבחירות.

9.7.8 הועדה תאשר את מיקומו ואת הרכבו של ועדת הקלפי, תמנה יושב ראש מתוך חברי ועדת הקלפי בכל משמרת ותקבע את נוהלי עבודתן של ועדות אלה.

9.7.9 הועדה תאשר את צורת פתקי ההצבעה, תקבע את נוהלי ההצבעה ותפרסמם לא יאוחר מ- 45 יום לפני יום הבחירות.

9.7.10 הועדה תדאג לפרסום התקנון, המועדים והנהלים כאמור ברחבי רמת ישי, כפי שיקבע על ידה, בכפוף לתקנון האחיד.

9.7.11 הועדה תאשר את תכנית הפרסום וההסברה לקראת הבחירות ותקבע נהלים אחידים לכלל המועמדים לתעמולת הבחירות בכפוף לתקנון האחיד. לא יותר פרסום עצמאי של מועמדים בעיתונות המקומית, מדיה מודפסת ו/או בשלטי חוצות ברחבי היישוב

9.7.12 המועמדים יהיו רשאים לנהל קמפיין אישי המבוסס על אמצעים שמעמיד המרכז הקהילתי על פי קביעת וועדת הבחירות, ובכל כלי התארגנות קהילתית אחרת, שעומדים לזכות המועמד כדוגמת חוגי בית, כנסים, התארגנות ביום הבחירות. במקומות בהם מתעוררת מחלוקת בסמכות ועדת הבחירות להכריע בה. על המועמדים נאסר לקבל תרומות ו/או סיוע בכסף או בשווה כסף מכל גוף / אדם שהוא לכל עניין ודבר.

9.7.13 הועדה תפקח על ביצוע התקנון ביום הבחירות.

9.7.14 הועדה תפקח על ספירת הקולות בתום ההצבעה ותפרסם את רשימת הנבחרים תוך יום מסיום ספירת הקולות.

9.7.15 הועדה, בהחלטה שטעונה אישור של ועדת הבחירות רשאית לקבוע בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיפורטו, קיצור המועדים ולוחות הזמנים השונים הקבועים בתקנון זה, ובלבד שלא יהיה בקיצור לוחות הזמנים או הקדמת המועדים כדי לפגוע בתקינותם של ההליכים השונים, ופרסומם מבעוד מועד.

10. עררים

10.1 ועדת ערר - ועדת הבחירות תשב גם כועדת ערר וכל הוראות התקנון לגבי ועדת הבחירות, בשינויים המחויבים, יחולו גם על ועדת הערר.

10.1.1 היועץ המשפטי של המרכז הקהילתי, כל חבר בדירקטוריון החברה, וכן כל תושב בעל זכות בחירה רשאים לערור בפני ועדת הערר על כל פגם, מעשה או מחדל, שלדעתם הינם בניגוד לחוק או לתקנון זה, העלולים לפגוע בטוהר הבחירות או להשפיע על מהלך הבחירות או תוצאותיהן.

10.1.2 ערר כאמור יוגש בכתב מלווה בתצהיר לועדת הערר תוך 2 ימי עבודה לאחר המאורע שבגינו מוגש הערר או בתום 2 ימי עבודה לאחר פרסום תוצאות הבחירות. הועדה תהיה מוסמכת להאריך המועדים מטעמים מיוחדים שיירשמו. היועץ המשפטי יכול להגיש בקשתו אף ללא תצהיר כאמור.

10.1.3 ועדת הערר תדון בעררים בהקדם האפשרי ותודיע את החלטתה לעורר במועד ובאופן שתקבע.

12.שעות ההצבעה 

12.1 הקלפי תהיה פתוחה ביום הבחירות מהשעה 10:00 ועד השעה 21:00 ,ללא הפסקה.

12.2 אדם שנמצא בקלפי לפני שעת הסגירה והצבעתו נתעכבה שלא באשמתו עד אחרי שעת הסגירה, רשאי להצביע לפי סדרים שתקבע ועדת הקלפי.

13. נוכחות בתחנת הקלפי

13.1 בשעות ההצבעה לא יימצא אדם בתחנת הקלפי זולת חברי ועדת הבחירות, חברי ועדת הקלפי והבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.

13.2 ועדת הבחירות רשאית למנות סדרנים לשמירת הסדר בתחנות הקלפי. אדם שאינו יודע קרוא וכתוב, או שיש לו מגבלה פיסית המונעת ממנו להצביע בעצמו, רשאי להיעזר בחבר ועדת הקלפי, או באדם אחר - בהסכמת ועדת הקלפי, לשם הצבעתו כדין.

13.3 מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו, רשאי להיעזר בחבר ועדת הקלפי כדי לעזור לו בפעולת ההצבעה.

13.4 ימונו משקיפים מטעם נציגי המועמדים לישיבה בקלפי ביום הבחירות

14. התקנת תחנות קלפי

14.1 לפני תחנת הקלפי יועמד לוח ועליו רשימת המועמדים; הוראות למצביעים על דרך ההצבעה; הודעה כי לבוחרים זכות לבקש בדיקת מהלך הבחירות, וכן עותק של תקנון זה.

14.3 בקלפי יהיו פתקי הצבעה, חותמת המרכז הקהילתי, מעטפות הצבעה, תיבת קלפי וחומר לחתימתה, טופס פרוטוקול בחירות, עותק של תקנון זה, מכשירי כתיבה וחוברת למילוי פרטיו האישיים של כל מצביע ולהחתמתו.

14.4 בקלפי יותקן תא הצבעה מבודד, שהעומד בו וטיב הסימון שאותו הוא מסמן על גבי גיליון ההצבעה נסתרים מעין זולתו.

15. פתיחת קלפי

15.1 הקלפי ייפתח בשעה האמורה בסעיף 12.1 לעיל בידי יושב ראש ועדת הקלפי ובנוכחות חבר אחד נוסף לפחות מועדת הקלפי.

15.2 אם בשעה הקבועה לא יתקיים האמור בסעיף 15.1 - יגיע תוך שעה קרובה למקום אחד מחברי ועדת הבחירות המקומית והוא יחד עם חבר בועדת הקלפי ישמשו מליאה חוקית לפתיחת הקלפי.

15.3 עם פתיחת הקלפי תבדוק ועדת הקלפי את תיבת הקלפי ותחתום אותה. דבר פתיחת הקלפי יירשם וייחתם בפרוטוקול. עם סיום חתימת הקלפי יכריז יושב ראש ועדת הקלפי על תחילת ההצבעה.

16. חובת הצגת תעודה מזהה

כל בוחר יציג בפני ועדת הקלפי את תעודת הזהות שלו, או רישיון נהיגה ישראלי עם תמונה, או דרכון ישראלי, אשר הם בלבד ישמשו אמצעי זיהוי (להלן - "תעודה מזהה").

17. אופן ההצבעה

17.1 יושב ראש ועדת הקלפי או ממלא מקומו ימסרו לבוחר, לאחר שזה ימסור לועדת הקלפי את התעודה המזהה שלו, ולאחר שכל פרטיו המזהים (שם, שם משפחה, ת.ז. וכתובת) יירשמו באלפון, מעטפה ריקה ופתק הצבעה חתומים בידי ועדת הקלפי, והבוחר יחתום באלפון ליד שמו לפני היכנסו לתא ההצבעה.

17.2 הבוחר ייגש לתא ההצבעה ויסמן על גבי פתק ההצבעה את שמותיהם של מינימום 3 מועמדים עד מקסימום 6 מועמדים שעבורם הוא מצביע מתוך רשימה שתוצג בגלוי בקלפי ; יכניס את פתק ההצבעה למעטפה שקיבל מועדת הקלפי, יסגרנה, יחזור אל שולחן הועדה וישלשל את המעטפה בפני ועדת הקלפי לתוך תיבת הקלפי.
לאחר הטלת מעטפתו תוחזר לבוחר התעודה המזהה.

18. פתקי ההצבעה

18.1 פתקי ההצבעה יוכנו בידי ועדת הבחירות המקומית בדפוס או בשכפול.

18.2 כל פתק הצבעה יכלול את רשימת כל המועמדים בסדר אלפביתי (עפ"י שם המשפחה). על גבי הפתק יצוין עבור כמה מועמדים רשאי הבוחר להצביע.

19. פתק הצבעה פסול

19.1 בכל אחד מהמקרים הבאים ייפסל פתק הצבעה:

19.1.1 הכניס הבוחר לתיבת הקלפי מעטפה שיש בה יותר מפתק הצבעה מסומן אחד

19.1.2 סימן הבוחר על גבי פתק ההצבעה שמותיהם של מספר מועמדים העולה על מספר המועמדים שנקבע, או כל סימן נוסף מחוץ לסימון שם המועמד שעבורו הוא הצביע

19.1.3 סימן הבוחר על גבי פתק ההצבעה או המעטפה הערות כלשהן.

20. ספירת הקולות

20.1 ספירת הקולות תבוצע במרוכז במרכז הקהילתי בשעת סיום ההצבעה. חברי ועדת הקלפי יכינו גיליון ספירת קולות אשר על גביו יצויינו גם פרטי פתקי ההצבעה הפסולים, אם היו כאלה.
ספירת הקולות תיעשה מיד לאחר תום ההצבעה.

20.2 ועדת הקלפי תעביר למנהל המרכז הקהילתי מיד לאחר תום ספירת הקולות, את גיליון ספירת הקולות, את פתקי ההצבעה, את מעטפות ההצבעה ואת כל שאר החומר שבו נעשה שימוש למטרת ההצבעה.

21. פרוטוקול ספירת הקולות

21.1 ועדת הבחירות תערוך פרוטוקול ובו סיכום ספירת הקולות של הקלפי על גבי טופס שאותו ייעדה לכך מראש. הפרוטוקול ייחתם בידי כל חברי ועדת הבחירות, אך יהיה חוקי גם אם נחתם בידי שלושה בלבד מתוך חברי הועדה, ובהם היו"ר או ממלא מקומו; כל אחד מחברי ועדת הבחירות רשאי להוסיף לפרוטוקול את הערותיו.

21.2 ועדת הבחירות תקבע את המועמד/ים שקיבל/ו את מספר הקולות הגדול ביותר.

21.3 קיבלו שני נציגים או יותר מספרים שווים של קולות, ייקבעו הנציגים הנבחרים מביניהם ברוטציה לחלק יחסי של תקופת הכהונה בהגרלה שיערוך יושב ראש ועדת הבחירות.

22. פרסום תוצאות סופיות ורשמיות של הבחירות

22.1 לאחר שתחתום ועדת הבחירות המקומית על פרוטוקול ספירת הקולות, תפרסם את תוצאות הבחירות ואת שמות הנבחרים במודעות שתתלנה על לוחות המודעות ברמת ישי, או בכל דרך שתיראה לוועדה וזאת עד 5 ימי עבודה מיום הבחירות

23. תעמולת בחירות

23.1 אין לנהל כל תעמולת בחירות ביום הבחירות בתחום של 50 מטרים ממבנה המרכז הקהילתי בו תימצא הקלפי.

23.2 אין לקבל מימון כספי או בשווה כסף ממפלגה ארצית או סיעה מסיעות המועצה.

23.3 אין להשמיץ מועמד ו/או צוות מקצועי של המרכז הקהילתי במסגרת הבחירות.

23.4 ועדת הבחירות רשאית לפסול כל חומר תעמולה שיש בו, לדעתה, עבירה על חוקי המדינה ו/או על הוראות תקנון זה, וזאת לאחר שמיעת טענות המועמד.

23.5 ועדת הבחירות רשאית לפסול מועמד לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו אם עבר על הוראה מהוראות תקנון זה.

23.6 אין לעשות כל שימוש במשרדי המרכז הקהילתי או בעובדיו בכל צורה שהיא, לצורך תעמולת בחירות.

24. קבלת כתב מינוי

24.1 תקופת החברות של חבר הנהלה תחל עם קבלת כתב המינוי החתום ובכפוף לתקנון.
ההנהלה תכונס בתוך 30 יום מפרסום תוצאות הבחירות.
התעכב פרסום התוצאות או מינוי נציגי ראש המועצה מכל סיבה שהיא ידחה הכינוס והמינוי בהתאם. ואולם דחייה מעבר לתשעים יום תחייב אישורם של היועצים המשפטיים של המרכז הקהילתי ושל המועצה המקומית.

נספח א' לתקנון - לוח זמנים לשנת 2018

 

 

הפעולה

תאריך

מועד אחרון על פי התקנון לפני / אחרי יום הבחירות

1

התכנסות ראשונה של ועדת בחירות (סעיף 9.5)

 

לא יאוחר מ- 90 יום לפני יום הבחירות

2

פרסום תקנון הבחירה (סעיף 9.7.4)

 

לא יאוחר מ- 60 יום לפני יום הבחירות

3

מועד אחרון להגשת מועמדות לבחירות (סעיף 8.2)

 

לא יאוחר מ- 45 יום לפני יום הבחירות

4

הוספה לספר הבוחרים של תושבים שלא רשומים באלפון כפי שיסופק על ידי המועצה

 

עד 45 יום לפני מועד הבחירות (בכפוף להצגת אישור תושבות שיונפק על ידי המועצה).

5

קיום מועד הדרכה חובה למועמדים

 

בין 45 יום ל- 20 לפני הבחירות

6

פרסום רשימת מועמדים ונהלי תעמולת בחירות (סעיף 9.7.7)

 

לא יאוחר מ- 30 יום לפני יום הבחירות

7

פרסום נוהלי הצבעה (סעיף 9.7.9)

 

לא יאוחר מ- 30 יום לפני יום הבחירות.

8

יום הבחירות

 

 

9

פרסום תוצאות הבחירות (סעיף 22.1)

 

תוך 24 שעות ממועד סגירת הקלפיות.

10

ישיבת הנהלה נבחרת ובחירת יו"ר וממלא מקומו (סעיף 24.1 + 24.2)

 

תוך 30 יום מפרסום תוצאות הבחירות.

 

צרו קשר:
  • רחוב הארז 48
  • רמת ישי
  • 04-9836111
  • פקס: 04-9837096
מתנסנט חוגים
?>