חיפוש באתר

טפסים

הסכם צהרונים לשנת הלימודים תשע"ט 2018/19 -

הנחיות למילוי הטופס:

לאחר מילוי טופס זה יש להמשיך לטופס רישום ותשלום בתוכנת החוגים

ללא מעבר לתשלום ההרשמה לא תתבצע!

 

נא למלא את שם הילד/ה
מס' ימים בשבוע
לצהרון
באחריותך להודיע על הימים הקבועים עד ליום ה-1.10.18.
נספח 1 - אישור להוצאת ילד מהצהרון
נא למלא את שם הילד/ה
בכל שינוי הקשור להוצאת הילד/ה יש ליצור קשר עם צוות הצהרון ורכזת הצהרון ולמלא טופס חדש בהתאם. אנו מודעים לכך כי הוצאת ילד מהצהרון תתבצע ע"י אדם מבוגר.
אישור להוצאת ילד מהצהרון – ע"י קטין (מעל גיל 12 לפחות ו/או מתחת לגיל 18)
חתימה
נספח 2 - הצהרת ומידע על בריאות הילד
הורים יקרים, נא למלא את הפרטים במדויק ולהקיף בעיגול את המידע הרלבנטי:
סמן את המידע הרלבנטי
במידה ויש מגבלה, פרט:
הנני מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מיידית על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה רפואית.
הערות: יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/הבעיה.
חתימה
נספח 3 - טופס רישום צהרונים תשע"ט
מסלול 'קייטנת החגים' בעת חופשות משרד החינוך (המחיר יוחלט ויפורסם עם החלטה סופית של משרד החינוך בנושא חופשות חנוכה ופסח).
• הימים הארוכים, בין השעות 07:30-16:30, ב'קייטנת החגים' ייקבעו עפ"י עדכון לוח חופשות של משרד החינוך, והצהרת הרכזת לפחות שבועיים מראש.
הילד
מין
פרטי המשלם
אמצעי תשלום
אישור צילום בני/בתי במסגרת פעילויות הצהרון
אני מאשר/ת / לא מאשר/ת כי בני/בתי יצולם במהלך החוגים והפעילויות ומסכים שהמרכז הקהילתי ישתמש בתמונות לצורך פרסום באתרי המתנ"ס ובהתכתבויות פנימיות בלבד.
הנדון: כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות אלרגניות בצהרון
אנו הח"מ:
מצהירים ומתחייבים כדלהלן
ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלה/ות האלרגנית/ות המפורטת/ות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה מעת לעת, כמפורט לעיל.
אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה האלרגנית וחרף ההשגחה והטיפול הרפואיים הנדרשים מעת לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם.
אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלבנטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל
אנו מתחייבים להמציא לכם אישור רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר הטיפולים הנדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים (או האסורים) שיש או אין לספק לילד/ה. וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך, וכן ובמיוחד אישור רפואי המפרט אם הילד/ה נזקק/ת למלווה צמוד בצהרון או שהוא יכול לשהות בצהרון ללא מלווה. על האישור הרפואי לפרט את מהות הרגישות האלרגנית של הילד/ה והאם ובאלו מקרים הרגישות עלולה להתפרץ (אכילה, מגע, חשיפה לריח וכדומה)
במקרה שהאישור הרפואי קובע כי הילד/ה נדרשים למלווה צמוד/קבוע, לא יתקבל הילד לצהרון ללא מלווה, כאמור, שימומן כולו על ידינו.
אנו מתחייבים להמציא לכם את מספר הטלפון והפלאפון שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו לפנות אלינו או אליו בשעת הצורך.
כל אימת שתתעורר בעיה רפואית אלרגנית המונעת מילדנו/תנו את המשך השתתפותו/ה בצהרון. אנו מסכימים ומתחייבים להוציאו/ה בין לפרק זמן נדרש ובין לצמיתות – על פי העניין.
ידוע לנו שאין לכם ידע והכשרה מקצועית ורפואית כדי לספק את הצרכים והטיפולים הרפואיים שנדרשים לילדנו/תנו, פרט לפעולות שהוגדרו לעיל (שהינם ברמת צוות הגן ולא ברמת חובש או אדם בעל הכשרה רפואית).
ידוע לנו שאין באפשרותכם להבטיח בצורה הרמטית טיפול והשגחה מוחלטים בקשר למגבלות הרפואיות האלרגניות שמהן סובל ילדנו/תנו.
אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו.
ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו להשתתף בצהרון חרף מגבלותיו הרפואיות.
חתימת האם
חתימת האב
מאשרים החתימות הנ"ל.
הנדון: אישור רפואי
1. הנני מכיר את הילד ואת הוריו שפרטיו לעיל.
2. הילד נמצא תחת טיפולי.
במידה והילד אלרגני אנא מלאו את השדות הבאים:
(לפרט מהו אופי האלרגיה ואיך היא באה לידי ביטוי; האם ע"י ריח, אכילה או כל דבר אחר).
חתימת רופא מטפל
הוספת צילום תעודות זהות וספח (בפורמטים של WORD, PDF, JPEG) :
טופס אישור רופא לילד אלרגני (בפורמטים של WORD, PDF, JPEG):

התקנון

1. שעות ומועדי פעילות: 

א. מרכז קהילתי נאות ישי יפעיל את הצהרון לאורך שנת הלימודים ועד 30.6.19. ככלל הצהרון יופעל ע"י צוות קבוע ומוסמך של המרכז הקהילתי. אולם, אין בכך כדי למנוע מהמרכז הקהילתי להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך. 
ב. שעות פעילות הצהרון תהיינה בין השעות: 
12:00-17:00 – בצהרוני בי"ס. 
14:00-17:00 - בצהרוני הגנים. 
7:30-16:30 – בימים ארוכים (מתכונת קייטנה) בצהרוני הגן וביה"ס - 
לנרשמים למסלול 'קייטנת החגים' בלבד (בכפוף ועל פי החלטה סופית של משרד החינוך). 
ג. הצהרון לא יפעל בימי ו' וערבי חג. 
ד. בעת שביתה של מוסדות החינוך, המרכז הקהילתי ייעשה ככל יכולתו להתארגן ולהפעיל צהרונים משעות הבוקר; השיקול לפתוח צהרונים בשעות הבוקר החל מהיום הראשון יהיה בכפוף ליכולת מערכת הצהרונים לתת מענה אחראי ובטיחותי לכל ילדי הצהרונים. בכל מקרה, במידה ושביתה מתמשכת, צהרונים יחלו לפעול החל מהיום השלישי בצורה הדרגתית. 
ה. ההורים מתחייבים לקחת את ילדם בימים רגילים - לא יאוחר מהשעה 17:00 ובימים ארוכים – לא יאוחר מהשעה 16:30. 
ו. הרישום הינו על בסיס מקום פנוי.


2. חופשות 

- לוח החופשות בצהרון יופץ סמוך לפתיחת שנת הלימודים. 
- לוח החופשות תואם את המלצת החברה למתנ"סים, עם זאת המרכז הקהילתי שומר לעצמו הזכות לערוך בו שינויים במהלך השנה, תוך התחייבות להודיע עליהם לפחות שבועיים מראש. 

3. איסוף בתום יום פעילות: 

האיסוף ייעשה על ידי ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר בגיר או קטין שגילו מעל 12 שנה לפחות יאסוף את ילדיהם, עליהם לציין זאת מראש ולרשום בכתב את פרטיו של אותו אדם בנספח (1) להסכם זה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה על ידי ההורים כאמור. 

איחור באיסוף 
המרכז הקהילתי שומר לעצמו הזכות לגבות קנס בגין איחור איסוף ילד שחוזר על עצמו כדלקמן: 
איחור עד 15 דקות – 30 ₪ 
איחור של יותר מ-15 דקות – 40 ₪. 

4. השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הצהרון 

ככלל, ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע. במקרה בו ההורים מעוניינים להגביל את השתתפות הילד בצהרון למספר קטן יותר של ימים- 3 ו-4, עליהם לתאם זאת מראש עם מזכירות המרכז הקהילתי. מובהר בזה, כי במקרה של קביעת מסגרת חלקית, ימי ההשתתפות יהיו קבועים מראש. יחד עם זאת ניתן יהיה לשנות ימים בתיאום עם רכזת הצהרונים. באחריות ההורה להודיע לרכזת או למובילת הצהרון עד יום ה-1.10.18, על ימים קבועים בצהרון


5. הצהרת בריאות 

א. ההורים ימסרו (ראה נספח 2) למרכז הקהילתי, מראש, מידע מלא על בריאות הילד לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. 
ב. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון ילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. האחריות לשליחת הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד. 
ג. ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת ילד תרופות כלשהן. 
ד. ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון, חתימה על נספח זה (2) הנה תנאי מהותי מתנאי חוזה זה; ההורים יתבקשו לשתף פעולה ובכלל זה למסור כל מידע רלוונטי על מנת לסייע לצוות המקצועי של המרכז הקהילתי לטפל בבעיות ההתנהגותיות של הילד, במידה ויהיו כאלה. 

6. העברת מידע בין צוות ביה"ס והגנים לצוות הצהרון 

ההורה מאשר לצוות ביה"ס והגנים להודיע ולהעביר מידע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב הילד (חום, חבלה וכיו"ב). 

7. הפסקת השתתפות 

א. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להחליט, על פי שיקול דעתם של רכזת תחום הצהרונים ומנהל המרכז הקהילתי, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה משמעותית, בריאותית או כל סיבה אחרת. 
ב. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את השתתפות של הילד בצהרון בגין אי תשלום וזאת לאחר מתן התראה של שבוע ימים מראש. (לא תינתן הודעה נוספת). 
ג. הורים המתכוונים להפסיק השתתפות בנם/בתם יודיעו על כך בכתב ומראש למזכירות המרכז הקהילתי/רכזת הצהרונים. 
ד. בכל מקרה של ביטול השתתפות ע"י ההורים, יחויבו בתשלום עבור חודש הביטול. 
ה. אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אלא במקרה של מחלה ממושכת למשך 10 ימים לפחות עם ובכפוף להצגת אישורים רפואיים. 
ו. במקרה של הפסקת השתתפות הילד בצהרון מיוזמת ההורים, לאחר 01.4.2019, יחויבו ההורים בתשלום דמי ההשתתפות עד לסוף שנת הפעילות. 

8. מחירים ותשלומים 

א. שכ"ל חודשי לשבוע מלא (5 ימים בשבוע) – לנרשמים עד ה-12.4.18 - תשלום ראשון בסך 995 ₪ ו-9 תשלומים נוספים בסך 935 ₪. 
לנרשמים מה-13.4.18 ואילך - תשלום ראשון בסך 1055 ₪ ו-9 תשלומים נוספים בסך 935 ₪. 

ב. שכ"ל חודשי ל-4 ימים בשבוע - לנרשמים עד ה-12.4.18 - תשלום ראשון בסך 895 ₪ ו-9 תשלומים נוספים בסך 835 ₪. 
לנרשמים מה-13.4.18 ואילך - תשלום ראשון בסך 955 ₪ ו-9 תשלומים נוספים בסך 835 ₪.

ג. שכ"ל חודשי ל-3 ימים בשבוע – לנרשמים עד ה-12.4.18 - תשלום ראשון בסך 795 ₪ ו-9 תשלומים נוספים בסך 735 ₪. 
לנרשמים מה-13.4.18 ואילך - תשלום ראשון בסך 855 ₪ ו-9 תשלומים נוספים בסך 735 ₪. 

ד. שימו לב!!! בכפוף ועל פי החלטה סופית של משרד החינוך בגין חופשות חנוכה ופסח כמו גם דרך ההפעלה של מסגרות הבוקר (במתכונת קייטנה/בית ספר של החופש הגדול) – ייקבע התשלום שייגבה מההורים על ידי המרכז הקהילתי בגין כל ימי החופשות בהם הצהרונים יפעלו.

המרכז הקהילתי מתחייב לפרסם בנושא, עם קבלת החלטות סופיות. 

ה. הנחת 10% על ילד שני. 

ו. לכל בקשה נוספת להנחה יש לפעול עפ"י נוהל הנחות במזכירות המרכז הקהילתי. הנני מצהיר כי קראתי את תוכנו של ההסכם וכי אני מקבל את כל תנאיו ומאשר בחתימתי. 


צרו קשר:
  • רחוב הארז 48
  • רמת ישי
  • 04-9836111
  • פקס: 04-9837096
מתנסנט חוגים