חיפוש באתר

טפסים

טופס הרשמה לאליפות טניס שולחן ברמת ישי -

הנחיות למילוי הטופס:

עם סיום מילוי טופס הרישום לפעילות, חובה לעבור להמשך התשלום ולמלא הפרטים במלואם בטופס התשלום. משתמש שלא יעבור לטופס התשלום, לא יחשב כנרשם לפעילות.

 

הפרטים המסומנים באדום הינם שדות חובה

קטגוריה לרישום
אני החתום מטה מצהיר בזאת שהנני בריא וכשיר פיזית לאליפות טניס שולחן שתתקיים ברמת ישי.
מצבי הגופני מאפשר את ההשתתפות שלי בפעילות.
הנני מצהיר כי במידה ויהיה שינוי במצבי הגופני או במצב בריאותי אעדכן מיד את צוות מארגני הפעילות- מרכז קהילתי רמת ישי.
אני מאשר את הצהרת הבריאות וההשתתפות באליפות טניס שולחן.
האחריות לילדיי הקטינים שמשתתפים באליפות טניס שולחן היא שלי בלבד. אני מתחייב להיות לידם או לדאוג לכך שאדם בוגר שמכיר אותם יהיה קרוב אליהם, יעזור להם ויכוון אותם בעת הצורך.
אני משתתף בפעילות מתוך בחירה אישית ומרצוני החופשי.
אני הח"מ מצהיר, כי לא יהיו לי כל תביעות מכל סוג שהוא, כלפי מארגני הפעילות. כל נזק שיגרם לי ולרכושי, אם יגרם לי, או לילדיי המשתתפים, הוא על אחריותי ולא אבוא בטענות ותביעות כלשהן כלפי המארגנים. המארגנים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי, או לילדיי, לרבות נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני הפעילות, במהלכה או לאחריה.
כחלק מהרצון לשמור על כללי הבטיחות אני מתחייב לשחות, לרכב על אופניים ולרוץ במסלול המסומן והמיועד לכך-בהתאם להוראות המארגנים.
עם סיום מילוי טופס הרישום לפעילות, חובה לעבור להמשך התשלום ולמלא הפרטים במלואם בטופס התשלום. משתמש שלא יעבור לטופס התשלום, לא יחשב כנרשם לפעילות.
צרו קשר:
  • מרכז קהילתי רמת ישי
  • רחוב הארז 48
  • רמת ישי
  • 04-9836111
  • פקס: 04-9837096
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות