1
אישור ההסכם
2
פרטי תשלום
3
הצהרת בריאות
4
אישור להוצאת ילד/ה מהצהרון ע"י בוגר/ת שאינו/ה ההורה
5
אישור צילום בני/בתי במסגרת פעילויות הצהרון

 

אנא סמן (חובה) שדה חובה

 

מגדר: (חובה) שדה חובה

 
 • הרישום לצהרון מתבצע בנפרד מהרישום למסגרת הפורמלית. לפיכך, אישור מעבר בין מסגרות (גנים או ב"ס), באם יבוצע במהלך  חודש יולי על ידי מחלקת החינוך של המועצה, אינו מהווה אישור מעבר לצהרון המבוקש.
 • באחריות ההורה לעדכן את המרכז הקהילתי על שינוי שיבוץ מסגרת.
 • נא שימת ליבכם לתנאים המחייבים וחתימתכם במקומות המסומנים. טופס שאינו מלא וחתום כראוי לא יטופל.
 • טפסי הרישום יועברו באופן מקוון באמצעות אתר המרכז הקהילתי או בעותק קשיח למזכירות המרכז הקהילתי.

1.שעות ומועדי פעילות:

 1. מרכז קהילתי "נאות ישי" יפעיל את הצהרון לאורך שנת הלימודים ועד 30.6.2023. ככלל, הצהרון יופעל ע"י צוות קבוע ומוכשר של המרכז הקהילתי. אולם, אין בכך כדי למנוע מהמרכז הקהילתי להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.
 2. שעות פעילות הצהרון תהיינה בין השעות:
  • 12:45-16:45 – בצהרוני בי"ס
  • 14:00-16:45 -  בצהרוני הגנים
  • 7:30-16:30 – בימים ארוכים בצהרוני הגן וביה"ס
  • 13:00-16:30 – בימי קייטנות חנוכה, פסח ויולי של משרד החינוך
 3. ההורים מתחייבים לאסוף את ילדיהם בימים רגילים - לא יאוחר מהשעה 17:00 ובימים ארוכים – לא יאוחר מהשעה 16:30.
 4. הצהרון לא יפעל בימי ו' וערבי חג.
 5. בעת שביתה של מוסדות החינוך, המרכז הקהילתי ייעשה ככל יכולתו להתארגן ולהפעיל צהרונים משעות הבוקר. השיקול לפתוח צהרונים בשעות הבוקר החל מהיום הראשון יהיה בכפוף ליכולת מערכת הצהרונים לתת מענה אחראי ובטיחותי לכל ילדי הצהרונים. בכל מקרה, במידה והשביתה מתמשכת, הצהרונים יחלו לפעול החל מהיום השלישי בצורה הדרגתית.
 6. הרישום הינו על בסיס מקום פנוי; המרכז הקהילתי אינו מתחייב לקלוט את ילדיכם, במידה ומספר הילדים יעלה על  28 ילדים בצהרוני גני חובה וטרום חובה; 25 ילדים בצהרון בית ספר.
  (המספר המרבי נתון לשיקול דעת הרכזת ועשוי להשתנות)
 7. מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-17 ילדים. במקרה שייפתח צהרון בקבוצה גדולה והכמות תרד במשך השנה לפחות מ-17 ילדים, יהא המרכז הקהילתי רשאי להפסיק את פעילות הצהרון, בהודעה של חודש מראש, מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.

2.חופשות

 1. לוח החופשות בצהרון יופץ סמוך לפתיחת שנת הלימודים.
 2. לוח החופשות תואם את המלצת החברה למתנ"סים. עם זאת המרכז הקהילתי שומר לעצמו הזכות לערוך בו שינויים במהלך השנה, תוך התחייבות להודיע עליהם להורים לפחות שבועיים מראש.

3.איסוף בתום יום פעילות:

האיסוף ייעשה על ידי ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר בגיר או קטין, שגילו מעל גיל 16 שנים לפחות יאסוף את ילדיהם, עליהם לציין זאת מראש ולרשום בכתב את פרטיו של אותו אדם בנספח 1 להסכם זה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה לכך ושעבורו לא ניתנה הודעה מוקדמת לצוות הצהרון על ידי ההורים.

** הורים גרושים נדרשים למלא הצהרת המידע ואישור הוצאה מהצהרון בתום פעילות בנספח 2.

איחור באיסוף

המרכז הקהילתי שומר לעצמו הזכות לגבות קנס בגין איחור איסוף ילד:

איחור עד 10 דקות – 50 ₪

איחור של כל 10 דקות נוספות – 50 ₪ (לכל 10 דקות איחור).

הצוות לא מורשה ללוות ילד מחוץ למסגרת.

4. הצהרת בריאות

 1. ההורים ימסרו למרכז הקהילתי, מראש, מידע מלא על בריאות הילד/ה לרבות ציון רגישויות, תרופות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי (נספח 3). כמו כן, ההורים מתחייבים לעדכן בשינויים בריאותיים המתרחשים לאורך השנה.
 2. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון ילדים החשים ברע  (חום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת). האחריות לשליחת הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד.
  ההורים מתחייבים לאסוף את הילדם בהקדם מרגע פניית הצוות
 3. ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן, למעט תרופה נגד אלרגיה, המצילה חיים.
 4. ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון. חתימה על נספח זה (3) הנה תנאי מהותי מתנאי חוזה זה.
 5. הורים לילדים אלרגיים ו/או לילדים עם צליאק נדרשים למלא נספח תואם ( נספח 3א'/3ב') ולעדכן בכל שינוי רפואי. הורה המעוניין שילדו יקבל הזנה רגילה במקום מנה מותאמת לאלרגניים, יעביר אישור בכתב לרכזת הצהרונים.

5.העברת מידע בין צוות ביה"ס והגנים לצוות הצהרון

ההורה מאשר לצוותי ביה"ס והגנים להודיע ולהעביר מידע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב הילד (חום, חבלה וכיו"ב).

6. הפסקת השתתפות

 1. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להחליט, על פי שיקול דעתם של רכזת תחום הצהרונים ומנהל המרכז הקהילתי,  כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת. התנהגות אלימה של ילד/ה, תטופל בשיתוף ההורים והצוות.
 2. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד/ה בצהרון בגין אי תשלום וזאת לאחר מתן התראה של שבוע ימים מראש. (לא תינתן הודעה נוספת)
 3. הורים המתכוונים להפסיק השתתפות בנם/בתם ימלאו טופס ביטול באתר או במזכירות המרכז הקהילתי.
 4. בכל מקרה של ביטול השתתפות בצהרון (ללא קשר למועד הגשת טופס הבקשה לביטול), ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש הנוכחי במלואו והחודש העוקב כדלקמן:
  • הורה המעוניין לבטל רישום לשנה"ל תשפ"ג יעדכן עד לחודש מאי 2022 ללא תשלום.
  • הודעת ביטול רישום מ-1.5.2022 ועד 15.8.22 יגבה 50% משכר לימוד ספטמבר.
  • הודעת ביטול רישום מ-16.8.2022 ועד 31.8.2022 תגרור חיוב של 70% משכר לימוד ספטמבר.
  • הודעת ביטול רישום בספטמבר - יגבה תשלום מלא לחודש זה + 70% עבור החודש העוקב.
 5. הודעת ביטול רישום מאוקטובר ואילך - ייגבה שכר לימוד מלא לחודש הנוכחי + 70% עבור החודש העוקב. במקרה של הפסקת השתתפות הילד בצהרון ביוזמת ההורים, לאחר התאריך 1.4.2023, יחויבו ההורים בתשלום דמי ההשתתפות עד לסוף שנת הפעילות.
  אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אלא במקרה של מחלה ממושכת למשך 10 ימים לפחות עם ובכפוף להצגת אישורים רפואיים.

7.מחירים ותשלומים

 1. שכ"ל חודשי לשבוע מלא (5 ימים בשבוע) - לנרשמים עד 30.4.2022 – תשלום ראשון בסך 1,045 ₪

(ביום הרישום, תיגבה מקדמה על התשלום בסך 60 ₪) ו-9 תשלומים נוספים בסך 985 ₪

לנרשמים מה-1.5.2022 ואילך - תשלום ראשון בסך 1,105 ₪

(ביום הרישום תיגבה מקדמה על התשלום בסך 120 ₪) ו-9 תשלומים נוספים בסך 985 ₪

 1. שכ"ל חודשי ל-4 ימים בשבוע - לנרשמים עד 30.4.2022 – תשלום ראשון בסך 945 ₪

(ביום הרישום תיגבה מקדמה על התשלום בסך 60 ₪) ו-9 תשלומים נוספים בסך 885 ₪

לנרשמים מה-1.5.2022 ואילך - תשלום ראשון בסך 1,005 ₪

(ביום הרישום תיגבה מקדמה על התשלום בסך 120 ₪) ו-9 תשלומים נוספים בסך 885 ₪

 1. שכ"ל חודשי ל-3 ימים בשבוע - לנרשמים עד ה-30.4.2022 – תשלום ראשון בסך 845 ₪

(ביום הרישום תיגבה מקדמה על התשלום בסך 60 ₪) ו-9 תשלומים נוספים בסך 785 ₪

לנרשמים מה-1.5.2022 ואילך - תשלום ראשון בסך 905  ₪

(ביום הרישום תיגבה מקדמה על התשלום בסך 120 ₪) ו-9 תשלומים נוספים בסך 785 ₪

 1. תשלום עבור המקדמה לא יוחזר בשום מקרה של ביטול השתתפות.
 2. הצטרפות ותשלום עבור מסלול הימים הארוכים הינם בגין החבילה כולה ולא באופן חלקי.
 3. התשלומים יבוצעו באמצעות כרטיס אשראי או 10 המחאות. התשלום הראשון יחויב בתאריך 25/09/2022,

שאר התשלומים יחויבו ב-25 לכל חודש עוקב עד לתאריך 25/06/2023 כולל.

 1. הנחה בסך 10% על ילד שני במסגרת הצהרון ובימים הארוכים.
 2. לבקשת הנחה נוספת על בסיס סוציאלי - יש למלא את הטפסים המתאימים במזכירות המרכז הקהילתי.

הנני מצהיר/ה כי קראתי את תוכנו של ההסכם וכי אני מקבל/ת את כל תנאיו ומאשר/ת בחתימתי:

(חובה) שדה חובה

פרטי תשלום

 

מספר ימים בשבוע: (חובה) שדה חובה

חשוב! באחריותך להודיע על הימים הקבועים לרכזת צהרונים/מובילת צהרון  עד ליום ה-1.9.22. במידה ויתכנו שינויים בימים הקבועים, לאחר ה-1.9.2021 ובמהלך השנה, הנך נדרש/ת לעדכן את רכזת הצהרונים.

מסלול ימים ארוכים: להורה ישנה אפשרות לרשום את ילדו ל-6 ימי פעילות ארוכים במהלך השנה בעלות 480 ₪.

 בין השעות 07:30-16:30 (מסלול הימים אינו נכלל במסגרת קייטנת חנוכה, פסח או קיץ).

להלן פירוט הימים הארוכים:

סוכות:9-10.10.2022 , 12-13.10.2022 - ימים ראשון, שני, רביעי, חמישי . חול המועד.

שמחת תורה: 18.10.2022 - יום שלישי (אסרו חג).
פורים: 23.3.2023 - יום רביעי (תענית אסתר).

האם הנך מעוניין במסלול ימים ארוכים? (חובה) שדה חובה

** הרישום למסלול הימים הארוכים יתבצע עד לתאריך 1.9.2022. ביטול הרישום למסלול זה עד לתאריך 15.9.2022. מסלול הימים הארוכים אינו ניתן לביטול החל מניצול היום הראשון.

פרטי התשלום: (חובה) שדה חובה

 

 

הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה

הורים יקרים, נא סמנו במקום הרלוונטי ומלאו הפרטים במדויק: (חובה) שדה חובה

הנני מתחייב/ת להודיע למרכז קהילתי מיידית על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה רפואית. 

Browser not supported

Browser not supported

 

אישור להוצאת ילד/ה מהצהרון ע"י בוגר/ת שאינו/ה ההורה

הנני מאשר כי הוצאת הילד/ה בתום פעילות הצהרון תתבצע על ידי
שם:קרבהטלפון

אישור להוצאת ילד מהצהרון – ע"י קטין (מגיל 16 ומעלה)

הנני מאשר כי הוצאת הילד/ה בתום פעילות הצהרון תתבצע על ידי:
שם:קרבהטלפון

Browser not supported

Browser not supported

 

אישור צילום בני/בתי במסגרת פעילויות הצהרון

אני מאשר/ת / לא מאשר/ת כי בני/בתי יצולם במהלך החוגים והפעילויות בצהרון ומסכים שהמרכז הקהילתי ישתמש בתמונות לצרכיו הפרסומיים. (חובה) שדה חובה

Browser not supported

Browser not supported